16 Tháng Tám, 2022

biên bản bàn giao

Trong cuộc sống và công tác khi bàn giao lại cho người khác một vấn đề nào đó như tài sản, công việc, hồ sơ, hàng hóa,… hiện mình đang nắm giữ thì các bạn cần sở hữu một biên bản bàn giao rõ ràng, Hãy cùng Taichinhbank xem qua bài viết này nhé.

+ Biên bản bàn giao sẽ ghi lại cụ thể những thông báo như người bàn giao, người nhận, nội dung bàn giao là gì,… Mặc dù ko mang hiệu lực pháp lý nhưng biên bản bàn giao tiêu dùng chứng minh cho các sự kiện thực tiễn đã xảy ra, làm cho căn cứ pháp lý cho các vấn đề phát sinh sau này.

+ Nhằm giúp những bạn biết phương pháp mô tả 1 biên bản bàn giao đúng theo các nếu cụ thể, Taichinhbank đã cập nhật và giới thiệu tới các bạn các loại biên bản đúng quy bí quyết cả về nội dung và hình thức mà chúng ta vô cùng hay gặp trong cuộc sống và công việc như mẫu biên bản bàn giao tài sản, mẫu biên bản bàn giao đất, mẫu biên bản bàn giao công việc,… Hy vọng các bạn sẽ có được cho mình 1 biên bản ưa thích mang yêu cầu và tính chất công việc mình đang cần.

biên bản bàn giao

Tham khảo và download Mẫu biên bản bàn giao chọn lọc sau

Mẫu biên bản bàn giao tài sản (tải về)

TÊN CƠ QUAN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………………
Số: …../BB

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa ………………………… (bên giao) và …………………………. (bên nhận)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và ………… (bên nhận) thực hiện theo …….…… của ………… ngày …………….

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

 • Ông: ……………………… Chức vụ: …………………… …………………………
 • Ông: ……………………… Chức vụ: …………………… ……………………………
 • Bà: ……………………….. Chức vụ: …………………… …………………….…….

2/ Bên nhận:

 • Ông: ……………………… Chức vụ: …………………… ………………………….…
 • Ông: ……………………… Chức vụ: …………………… …………………………
 • Bà: ………………………… Chức vụ: ……………………………………………….

Chủ tọa: Ông ……………………………… …………………………… ……………………………

Thư ký: Ông ………………………… ………………………………… ……………………………

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên ………………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ………………………….. theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
 

 

 

Cộng:

Tổng giá trị: Bằng số ……………………………… ……………………………………………
Bằng chữ ………………………………… ……………………………………
Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                        CHỮ KÝ BÊN NHẬN

 

 

Thư ký cuộc họp                                                                    Chủ tọa cuộc họp

Bài Viết xem nhiều nhất
1/ Cách tra cứu mã số thuế cá nhân mới nhất 2019
2/ Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Bảo hiểm Xã hội
3/ Cách ghi chi tiết mẫu phiếu thu theo thông tư 200: Mẫu số 01 – TT

Mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà đất theo thông tư 122 Bộ Tài Chính (tải về)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2007/TT-BTC
ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính)

Thực hiện Quyết định (công văn) số ….. ngày ………….của ……………………………… về việc ……………………….. ………………………………. ………………………..

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm………., chúng tôi gồm:

A- Đại diện Bên giao:

 1. Ông ……………………………… …………………………………. …………………….. ………………………..

Chức vụ:. …………………………… ………………………………. …………………………… ……………………

 1. Ông  …………………………….. ……………………………………………. ……………………………………..

Chức vụ: ……………………………….. ………………………………………. ……………………………………..

B- Đại diện bên nhận:

 1. Ông ………………………………… ……………………………………….. ………………………………………

Chức vụ: ……………………………………… …………………………………. …………………………………….

 1. Ông …………………………………….. ………………………………….. ……………………………………….

Chức vụ: ………………………………………. …………………………………….. ………………………………..

C- Đại diện cơ quan chứng kiến bàn giao:

 1. Ông ………………………………………. …………………………………….. …………………………………..

Chức vụ: ……………………………………….. ……………………………………. ………………………………..

 1. Ông …………………………………………… ………………………………………. …………………………….

Chức vụ:. ………………………………………. ………………………………. ……………………………………..

Thực hiện bàn giao và tiếp nhận tài sản bao gồm:

Phần A. Bàn giao tài sản là nhà, đất tại ………………………………….  (theo địa chỉ của Quyết định bàn giao)

I/ Về nhà, vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà, đất

 1. Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác:

1.1.Tổng số ngôi nhà: ………………………. cái

 • – Diện tích xây dựng: …………………… m2      Diện tích sàn: …………………………  m2
 • – Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ………………………. …………………..  Ngàn đồng
 • – Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: …………………….. ………………….  Ngàn đồng
 • – Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: …………………….  Ngàn đồng

1.2. Tổng số vật kiến trúc và tài sản khác:

 • – Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ……………………… ……………………  Ngàn đồng
 • – Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: …………………… ……………………  Ngàn đồng
 • – Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: …………………….  Ngàn đồng
 1. Chi tiết nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với đất:

2.1. Nhà số 1 (A…): …………………………………. ………………………………… …………………………..

 • – Diện tích xây dựng: …….   m2          Diện tích sàn sử dụng: ……..  m2
 • – Cấp hạng nhà:  ………….                   Số tầng: ……………………
 • – Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,..nhận bàn giao..): ……Ngàn đồng
 • – Năm xây dựng: ……………..               Năm cải tạo, sửa chữa lớn: ……………..
 • – Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………………………. ……………………………… Ngàn đồng
 • – Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán:………………………… …………………………….. Ngàn đồng
 • – Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:. ………………………………….. Ngàn đồng

2.2. Nhà số 2 (B…): ………………………………… ……………………………… ………………………………

 • – Diện tích xây dựng: ………..   m2            Diện tích sàn: ………………..  m2
 • – Cấp hạng nhà: …………..                         Số tầng: ……………..
 • – Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,..nhận bàn giao..): …….Ngàn đồng
 • – Năm xây dựng: ……………..                          Năm cải tạo, sửa chữa lớn: …………………
 • – Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ……………………………. …………………………… Ngàn đồng
 • – Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ………………………….. ………………………….. Ngàn đồng
 • – Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: ………………. …………………. Ngàn đồng

2.3. Vật kiến trúc (Bể nước, tường rào, sân…)

 • – Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,..nhận bàn giao..):……..Ngàn đồng
 • – Năm xây dựng: …………………………………    Năm cải tạo, sửa chữa lớn: ……………………….
 • – Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………………………… ……………………………. Ngàn đồng
 • – Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: …………………………… …………………………. Ngàn đồng
 • – Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: ………………………………….. Ngàn đồng

2.4. Các tài sản gắn liền với nhà, đất: (quạt trần, đèn điện, điều hoà..)

 • – Số lượng: …………………… Cái
 • – Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………………………. ……………………………… Ngàn đồng
 • – Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: …………………………… …………………………. Ngàn đồng
 • – Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: …………….. …………………… Ngàn đồng
 1. Về đất
 2. Nguồn gốc đất:
 3. Cơ quan giao đất: …………………………………… Quyết định số: ……………………………………
 4. Bản đồ giao đất số: ………………………………… Cơ quan lập bản đồ: ……………………………
 5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……ngày…..tháng……năm……………
 6. Diện tích đất được giao: ……………………………………………………… m2
 7. Giá trị quyền sử dụng đất: …………………………………………………… Ngàn đồng
 8. Hiện trạng đất khi bàn giao:
 9. Tổng diện tích khuôn viên: ……………….m2
 10. Tổng diện tích đất chuyển giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền ……………………. m2
 11. Các đặc điểm riêng về khuôn viên đất cần lưu ý: ……………………………………… ………………

………………………………. ………………………………………………… ………………………………………….

……………………………………. ………………………………………………… …………………………………….

III. Các hồ sơ về nhà, đất, tài sản gắn liền đất bàn giao

1- Các hồ sơ về nhà và vật kiến trúc:

 1. Các giấy tờ pháp lý về nhà: Giấy giao quyền sử dụng nhà, Giấy phép xây dựng, Hợp đồng thuê nhà, Giấy xác lập sở hữu nhà nước,…
 2. Các hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ thiết kế xây dựng, Bản vẽ thiết kế hoàn công, bản vẽ thiết kế cải tạo nâng cấp nhà,….
 3. Các giấy tờ khác liên quan đến nhà:

2- Các hồ sơ về đất:

 1. Các giấy tờ pháp lý về đất: Giấy cấp đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,….
 2. Các hồ sơ bản vẽ: Sơ đồ mặt bằng khuôn viên đất, Trích lục bản đồ, toạ đồ vị trí đất,….
 3. Các giấy tờ khác liên quan đến đất:

3- Các giấy tờ hồ sơ khác:

Phần B: Bàn giao tài sản là phương tiện, máy móc, trang thiết bị (theo quyết định bàn giao của cấp có thẩm quyền)

1/ Tài sản thực hiện bàn giao:

2/ Các hồ sơ về tài sản bàn giao:

………………………….. ……………………………… …………………………………. …………………………………

………………………….. ……………………………. …………………………………. …………………………………..

………………………….. ………………………….. ………………………………….. ……………………………………

 1. Ý kiến các bên giao nhận

Bên nhận: ……………………. ……………………………….. …………………………. ………………………………

…………………………………….. ……………………………………. …………………….. …………………………….

 1. Bên giao: ………………………………. …………………………………………. …………………………………..

…………………….. ………………………………… …………………………………. ……………………………………

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký tên và đóng dấu)

Đại diện các cơ quan chứng kiến

Đơn vị A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn vị B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn vị C

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng (tải về)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN BÀN GIAO
TRẢ LẠI MẶT BẰNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Công trình: …………………………….. ………………………………………….. ……………………………………..
Hạng mục công trình: …………………………. ………………………………… …………………………………….
Địa điểm xây dựng: …………………………….. …………………………………….. …………………………………

 1. Thời gian bàn giao: Ngày tháng năm 201…
 2. Thành phần bàn giao:

BÊN GIAO

 1. Đại diện Ban Quản lý Dự án ………………………….. …………………………… …………………………..

– Ông: …………………. ………………….. Chức vụ: ………………………………….. ………………………………

– Ông: …………………. ………………….. Chức vụ: ………………………………… ………………………………

 1. Đại diện nhà thầu:………….. (ghi tên nhà thầu)

– Ông: ………………. …………………….. Chức vụ: …………………………………….. ………………………….

– Ông: ……………….. ……………………. Chức vụ: …………………………………… ……………………………..

BÊN NHẬN

 1. Đại diện chính quyền địa phương:

– Ông: ………………… …………………… Chức vụ: …………………………………. ……………………………..

– Ông: ……………….. ……………………. Chức vụ: ………………………………… ………………………………

 1. Đại diện Bên nhận: Đại diện chủ hộ

Ông (Bà) ……………………………. …………………………………………… ………………………………..

Ngụ tại ấp………. Xã ………. Huyện ………. Tỉnh ……………………. ………………………….

III. Nội dung bàn giao:

Căn cứ quyết định số ……. về việc thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 để xây dựng công trình ……..

Nay công trình đã thi công hoàn thành, đơn vị thi công đã san trả lại mặt bằng phần thu hồi đất tạm thời theo đúng hiện trạng ban đầu. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, đơn vị thi công và chính quyền địa phương tiến hành bàn giao trả mặt bằng phần đất thu hồi tạm thời cho chủ hộ là ông (bà): ……………………… ………………………..

Diện tích đất được bàn giao trả chủ hộ là:              m2.

Sau khi đo đạc, kiểm tra lại chủ hộ công nhận diện tích đất được giao trả đúng và đủ theo hồ sơ kỹ thuật đất và diện tích đất thu hồi tạm thời giao trả đã được san trả đúng như hiện trạng ban đầu.

Chủ hộ đồng ý nhận lại diện tích đất thu hồi tạm thời được giao trả và cam kết không có khiếu nại gì sau này.

Biên bản được lập thành ….. bản có nội dung như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

CHỦ HỘ
(Ký tên ghi rõ họ tên)
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ……
(Ký tên ghi rõ họ tên)
ĐD CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ký tên ghi rõ họ tên)
ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký tên ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ trong công ty (tải về)

Tên công ty………………………..
………………………………………….

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

Hôm nay, ngày…../…../20…, tại. …………………….. chúng tôi gồm:

Người bàn giao: ………………………………Bộ phận: ………………………MSNV ……………………

Người nhận bàn giao: ………………………Bộ phận: ………………………MSNV ……………………

Lý do bàn giao ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………………. …………………………………………….. ……………………………………

Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

Stt Mã tài sản, công cụ Tên tài sản, công cụ Đơn vị Số lượng Tình trạng
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

(ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận bàn giao

(ký, ghi rõ họ tên)

Quản lý

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị (tải về)

 ………………………..…………..                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………….                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày   tháng   năm 201….

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

 

Hôm  nay, ngày   tháng   năm 201 , tại …………………………… chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO :

 1. …………… (họ tên) …………… : ……………….. (chức vụ) ……………
 2. …………… (họ tên) …………… : ……………….. (chức vụ) ……………
 3. …………… (họ tên) …………… : ……………….. (chức vụ) ……………

BÊN NHẬN:

 1. Ông/bà …………………………… …………………………….. ……………………….. ………………………

Trung tâm máy tính cho bàn giáo số thiết bị sau:

Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật,
Mã thiết bị
Số lượng Hiện trạng
1.
2.
3.

Trung tâm máy tính giao cho Ông/bà: …………. Để làm nhiệm vụ sửa chữa hạ tầng mạng, sửa chữa máy tính cho toàn Trường, trong thời gian …………, nếu không có nhu cầu sử dụng hoặc không làm công việc này nữa có trách nhiệm bàn giao lại cho Trung tâm, mọi hư hỏng, mất không có lý do chính đáng ông/bà: ……….hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

BÊN GIAO                                                            BÊN NHẬN

(ký và ghi rõ họ tên)                                             (ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản bàn giao công việc (tải về)

Tên công ty……………………..
………………………………………..

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày…../…../20…, tại. …………………….. chúng tôi gồm:
Người bàn giao: ……………………………… Bộ phận: ……………………… MSNV ……………………
Người nhận bàn giao: ……………………… Bộ phận: ……………………… MSNV ……………………
Lý do bàn giao ……………………………. ………………………………. …………………………………….
…………………………… ……………………………….. …………………………… ……………………………..

Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

Stt Nội dung công việc Tình hình thực hiện

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

 

 

Người nhận bàn giao Quản lý

biên bản bàn giao công việc khi chuyển công tác ( TẢI VỀ )

 TÊN CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: ………../BBBG
……………, ngày…….tháng…….năm…….

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày….tháng…..năm….., tại Công ty…………………..chúng tôi gồm:

 1. Bên giao:

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………

Chức danh:……………………………….Phòng/Bộ phận:…………………………………………….

 1. Bên nhận:

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………

Chức danh:……………………………….Phòng/Bộ phận:……………………………………………

Cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

 

A.               BÀN GIAO CÔNG VIỆC
STT Nội dung công viêc Người nhận
1
2
3
B.               BÀN GIAO TÀI LIỆU HỒ SƠ
STT Mã hồ sơ, tài liệu Tên hồ sơ,

tài liệu

Số lượng Tình trạng Vị trí đề hồ sơ, tài liệu
1
2
3

 

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao Người nhận bàn giao Trưởng bộ phận HC-NS

biên bản bàn giao công việc khi nghỉ thai sản

Mẫu Thai sản cũng như mẫu bàn giao công việc nên các bạn cũng không nên quá chú trọng đến có từ ngữ thai sản hay không, Download Mẫu biên bản bàn giao công việc khi nghỉ thai sản TẠI ĐÂY

Biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu tiếng anh (Bản song ngữ)

CÔNG TY ………………….………………….COMPANY

Số: …../…../……
No.:…./…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU
MINUTES OF THE HANDOVER OF JOB AND DOCUMENTS

Hôm nay, ngày …/…/…, tại địa chỉ ……, chúng tôi gồm có:
Today, date …/…./…, at address ……., we including:

A. BÊN BÀN GIAO:
HANDOVER PARTY:

Họ và tên: ……………………………….. ………………………………….. ………………………………… …………………………………
Full name: …………………………….. ………………………………… …………………………………… ………………………………….

Chức vụ: ………………….. …………………………..  Bộ phận: ……………………………….. ………………………………………….
The position: …………………. ………………….  Department: ………………………………… …………………………………………

Lý do bàn giao: …………………………….. ………………………………….. ………………………………. ……………………………….
The reason for handing over: ……………………….. …………………………… …………………………. ………………………………

B. BÊN NHẬN BÀN GIAO:
RECEIVER HANDOVER PARTY:

Bộ phận nhận bàn giao: …………………………………. ……………………………………….. ……………………………………………
Handover department: ……………………………….. ……………………………………………… …………………………………………

Đại diện của Bộ phận nhận bàn giao: ………………………… ………………………………… ………………………………………..
Representative of handover department: …………………… …………………………………… ………………………………………..

Chức vụ: …………………. …………………………… Bộ phận: ………………………….. ………………………… ……………………….
The position: ……………….. ……………………  Department: ……………………. ……………………………. …………………………

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:
Together handover work with the following content:

I.   BÀN GIAO CÔNG VIỆC:
HANDOVER OF JOB:

Stt/No.

Nội dung công việc/ Job content

Tình trạng/State

II.   BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU VÀ MẪU PHẾU THU:
HANDING THE RECORD DOCUMENT:

Biên bản kết thúc vào lúc …… cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.
The minutes end at …… the same day. The parties agree to the above.

Biên bản được thành lập …….  (…) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.
The minutes are established ……. (…) each party keeps 01 (one) copy with the same legal value.

Quản lý bộ phận

Department management

(Ký và ghi rõ họ tên)/
Sign and write full name

Người bàn giao

Hander

(Ký và ghi rõ họ tên) )/
Sign and write full name

Người nhận bàn giao

Recipients delivered

(Ký và ghi rõ họ tên) )/
Sign and write full name

Như vậy bài viết trên đã chia sẻ đến các bạn các mẫu biên bản bàn giao, hi vọng quý khách sẽ tìm thấy mẫu biên bản bàn giao phù hợp. Chúc quý khách thành công!

VIP LISTING

mẫu giấy ủy quyền

admin

giấy xác nhận công tác

admin

Thẻ căn cước và Ý nghĩa 12 số thẻ căn cước công dân là gì

admin

Leave a Comment