Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt – Baoviet Insurance) là công ty thành viên đc Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt đầu tư 100…

Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Bảo hiểm Xã hội LUẬTBẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỐ 71/2006/QH11 NGÀY…

Bảo hiểm xã hội là quyền lợi ko thể tách rời of người lao động. Bảo hiểm xã hội bao gồm các chế độ bảo hiểm y tế, thai sản,…