27 Tháng Sáu, 2022

Giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu 2019 dành cho cá nhân, mẫu giấy giới thiệu công ty, mẫu giấy  rút tiền ngân hàng, mẫu giới thiệu công tác dành cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ giải quyết công việc khi muốn liên hệ với các cơ quan hoặc doanh nghiệp khác. Giấy này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc giải quyết công việc với đối tác. Hãy cùng Tài Chính Bank đọc và xem qua những mẫu giấy mới nhất 2019 này nhé.Giấy giới thiệu

Vậy Giấy giới thiệu là gì?

Trong cuộc sống hàng ngày giấy là 1 loại giấy tờ hành chính được sử dụng trong rất nhiều cơ quan, tổ chức.

Giấy này được xem là loại giấy tờ có ý nghĩa về thủ tục hành chính nhằm giới thiệu cá nhân hay tổ chức thực hiện một công việc hay thủ tục nào đó theo yêu cầu. Thông thường, giấy được cấp một lần theo yêu cầu nhưng trong một số trường hợp đặc biệt thì giấy có thể cấp nhiều lần tùy theo yêu cầu công việc hoặc thay đổi đối tượng thực hiện công việc.

Các mẫu giấy giới thiệu được sử dụng phố biến hiện nay

Tùy theo, mục đích của công tác mà người ta sử dụng những loại mẫu giấy khách nhau, tuy nhiên tựu chung có 1 số mẫu giấy được sử dụng phổ biến nhất như:

Mẫu giấy giới thiệu người vào đảng < Tải về >

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG 

Kính gửi: Chi ủy:……………………………………………
Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Tên tôi là: ………………………………………………………………………, sinh ngày…….. tháng……… năm ………
Vào Đảng ngày….. tháng….. năm……, chính thức ngày……. tháng……. năm……..
Chức vụ hiện nay trong Đảng:…………………………., chính quyền…………………………., đoàn thể………………….
Quê quán:…………………………………………………………………………………………………….
Đang sinh hoạt tại chi bộ………………………………………………………………………………….
Ngày………tháng……….năm………..được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

– Về lý lịch:
Những đặc điểm chính cần lưu ý:………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………

– Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)………..
……………………………………………………………………………………………………………………

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

………………, ngày….tháng……năm 20………

Đảng viên giới thiệu
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu giấy giới thiệu công ty < Tải về >

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /GGT- …. (3)….. …. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

……………………(2)……………………… trân trọng giới thiệu:
Ông (bà):……………………………………………………. (5)……………………………………………………..
Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………………
Được cử đến: ………………………………………………(6)……………………………………………………..
Về việc:…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày…………………………………../.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu: VT.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Mẫu giấy giới thiệu bằng tiếng anh < Download >

 • Saturday, 09 June 2018, 08:58:56 AM
 • (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..              SOCIALIST  REPUBLIC OF VIETNAMNo. (2) . . . . . . . . . . . . . . . .                       Independence – Freedom – Happiness

  LETTER OF INTRODUCTION

  Kindly Attn.: (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  We has the honor to introduce Mr/Ms:
  Position:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Identity card number: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Being assigned to: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  For the purpose of: (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  We respecfully request: (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  to assist Mr/Ms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for the task completion.
  Valid from: (6). . . . . . . . . . . . .                             Date. . . . . . . . .
  until (7). . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  REPRESENT(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (sign and seal)
  name: (9). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Position:. . . . . . . . . . . . . . . . ..

Cách viết giấy giới thiệu

Thông thường mỗi 1 cơ quan, cá nhân thường có mẫu giấy sẵn. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn phải tự chủ động trong công tác của mình thì cũng có thể soạn thảo mẫu giấy riêng. Cách viết được dùng trong các trường hợp sau: Giấy để giới thiệu của trường cho bạn đi thực tập, giấy của công ty cho bạn đi công tác, làm việc với đối tác… Tựu chung sẽ có 1 số những nội dung chính như sau:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản ( download) hoặc người giới thiệu.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
(4) Địa danh.
(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.
(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.

VIP LISTING

Hợp đồng nguyên tắc

admin

biên bản bàn giao

admin

đơn xin nghỉ việc

admin

Leave a Comment