27 Tháng Sáu, 2022

mẫu giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền theo quy định để thực hiện nhiệm vụ. nội dung công việc theo sự ủy quyền của người khác bao gồm nội dung về người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và các vấn đề khác liên quan như thế nào hãy cùng tài chính bank tìm hiểu về những lợi ích cà tác dụng của mẫu giấy này nhé:

 Vậy Mẫu giấy ủy quyền là gì?

“Mẫu giấy ủy quyền” là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền có thể sử dụng để ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân thay mặt cho công ty hay người có chức vụ cao hơn.

Có rất nhiều loại mẫu giấy ủy quyền được sử dụng hiện nay như: mẫu giấy ủy quyền của giám đốc, mẫu giấy ủy quyền công ty, mẫu giấy ủy quyền nhận tiền hay các mẫu giấy ủy quyền nhà đất và thu nhập cá nhân, mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng. Với các bạn học sinh, sinh viên trong 1 số trường hợp cũng cần đến mẫu giấy ủy quyền để nhận được bằng tốt nghiệp hoặc những giấy tờ quan trọng khác.

Có thể thấy giấy ủy quyền có vai trò ngày càng rộng lớn trong xã hội ngày nay, khi mà tính pháp lý của các giao dịch dân sự ngày được đặt lên cao. Tuy nhiên

Giấy ủy quyền được sử dụng để làm gì?

Tương tự như tên gọi, giấy ủy quyền được sử dụng để ủy quyền cho người khác thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình. Tùy vào hoàn cảnh sử dụng và mục đích sử dụng mà người ta dùng những loại giấy ủy quyền khác nhau nhưng phổ biến nhất là những loại sau đây:

 • Mẫu giấy ủy quyền cá nhân
 • Mẫu giấy ủy quyền quyết toán về thuế thu nhập cá nhân
 • Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần
 • Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền
 • Mẫu giấy ủy quyền ký giấy tờ
 • Mẫu giấy ủy quyền nhà
 • Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng

Tổng Hợp những mẫu giấy ủy quyền file word mới nhất năm 2019.

mẫu giấy ủy quyền cá nhân < Tải về>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— o0o ———

. . . . , ngày . . . tháng . . . năm . . . . .

GIẤY ỦY QUYỀN

I. THÔNG TIN NGƯỜI ỦY QUYỀN
Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cấp ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã số thuế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cấp ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

III. NỘI DUNG, PHẠM VI ỦY QUYỀN

Người nhận ủy quyền được quyền đại diện cho người ủy quyền ký biên bản vi phạm pháp luật về thuế do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lập.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Việc ủy quyền này có hiệu lực từ ngày . . . . . . . . . . . . . . . . . đến ngày . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Người ủy quyền cam kết đã biết rõ những nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Lưu ý: – Đính kèm CMND bản chính và bản photo của người nhận ủy quyền.
– Đính kèm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản photo.
– Thời hạn ủy quyền được quy định tại khoản 2 Điều 152 của Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005.

mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân < Tải về>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——– o0o ——–

GIẤY ỦY QUYỀN CÔNG TY CHO CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân)

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

. . . . . . . . . , ngày . . . tháng . . . năm 20. . . . ; chúng tôi gồm có:

 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cấp ngày: . . . . . . . . . . . . . . . ..  nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . . .
Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cấp ngày: . . . . . . . . . . . . . . . ..  nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . . .
Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. CAM KẾT
 • Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

 

Giấy ủy quyền trên được lập thành . . . . . bản, mỗi bên giữ . . . . bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho phó giám đốc < Tải về>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–*****—–

GIẤY  UỶ QUYỀN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005
Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Việt Nam;
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……….. Nghị quyết số …/….. ngày …./…./….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……….;
Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ……… về việc phân công, ủy quyền cho ……;

 

 

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giám đốc ……………………. . . . . . .. Công ty Cổ phần ………. . . . . . .………..
Số CMTND: …………. . . ….., ngày cấp …. . . . . ……, nơi cấp ……. . . . . .……

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Phó giám đốc ……………. . . . . . . . . Công ty Cổ phần ……. . . . ………………
Số CMTND: ……. . .…., ngày cấp ……………. . .…, nơi cấp . . . . . . . . . ………
Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ….. – Phó Giám đốc …….như sau:

 1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ……………….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ………………… ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………….. (sau đây gọi tắt là Quy chế).
 2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ……….
 3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.
 4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ………………..
 5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của …………….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……………….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.
 6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn ……………theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý ……….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của ………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc < Tải về>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—— o0o ——

GIẤY ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
(Dành cho cá nhân)

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

. . . . . . . . . , ngày . . . tháng . . . năm 20. . . . ; chúng tôi gồm có:

 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cấp ngày: . . . . . . . . . . . . . . . ..  nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . . .
Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cấp ngày: . . . . . . . . . . . . . . . ..  nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . . .
Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. CAM KẾT
 • Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

 

Giấy ủy quyền trên được lập thành . . . . . bản, mỗi bên giữ . . . . bản.

 

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mẫu giấy ủy quyền nhận tiền < Tải về>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.. . . . . . . . . ., ngày. . .tháng. . . năm. . . .

 

 GIẤY ỦY QUYỀN
V/v Nhận tiền đặt cọc hợp đồng . . . . . . . . .

-Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của các Bên,

Bên ủy quyền (Bên A):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Mã số thuế:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Đại diện:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Chức vụ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Địa chỉ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Điện thoại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Tài khoản số:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tại Ngân hàng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bên được ủy quyền (Bên B):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Mã số thuế:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Đại diện:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Địa chỉ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Điện thoại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
– Tài khoản số:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tại Ngân hàng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sau khi tiến hành thỏa thuận, các Bên đồng ý lập Giấy ủy quyền này theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Nội dung ủy quyền

1. Mục đích ủy quyền: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Bên B có quyền thay mặt Bên A trực tiếp nhận từ khách hàng số tiền đặt cọc thông qua chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.
3. Số tiền nêu tại khoản 1 phải là Đồng Việt Nam và là cố định. Bên B không có quyền nhận từ khách hàng số tiền ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền này.
4. Việc giao nhận tiền đặt cọc nêu tại Khoản 1 Điều này phải theo đúng trình tự quy định tại Hợp đồng số. . . . . và Bên B phải lập văn bản Thỏa thuận đặt cọc theo mẫu của Bên A.

Điều 2. Phạm vi ủy quyền

1. Nội dung ủy quyền nêu tại Điều 1 chỉ có hiệu lực trong phạm vi công việc các Bên đã thỏa thuận tại Hợp đồng số. . .và chỉ áp dụng đối với các căn hộ được giới hạn bởi nội dung Hợp đồng này.
2. Quyền và nghĩa vụ của các Bên trong quá trình khách hàng đăng ký và đặt cọc phải tuân theo nội dung Hợp đồng số. . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 3. Thù lao ủy quyền

Việc ủy quyền giữa các Bên không có thù lao.

Điều 4. Hiệu lực ủy quyền
1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết.
2. Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực đồng thời khi Hợp đồng đặt cọc . . . . . . hết hiệu lực hoặc tại một thời điểm theo quyết định đơn phương của Bên A.
3. Giấy ủy quyền này là phần không thể tách rời của Hợp đồng đặt cọc.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
TM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BÊN ỦY QUYỀN
TM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng < Tải về>mẫu giấy ủy quyền

 

Mặc dù được sử dụng có tính giá trị pháp lý, tuy nhiên việc biên soạn 1 mẫu giấy ủy quyền khá đơn giản là đơn xin việc . Cách viết giấy ủy quyền cũng tương tự các loại đơn từ và giấy tờ khác, biểu mẫu này cũng trình bày  theo mẫu chuẩn và trang trọng, bao gồm các thành phần quốc hiệu, tên loại giấy tờ, nội dung trình bày,…Các bạn nên đọc kỹ nội dung và cách ghi Giấy ủy quyền để tránh nhầm lẫn, sai sót khi biên soạn giấy tờ gây ảnh hưởng tới cả người ủy quyền và người được ủy quyền. Để tìm hiểu thêm các mẫu giấy ủy quyền, liên hệ với chúng tôi bạn nhé!

 

VIP LISTING

đơn xin nghỉ phép

admin

Tổng cục thuế – Chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Thuế việt nam

admin

đơn xin việc

admin

Leave a Comment