đơn xin tách thửa
Nhà Đất

đơn xin tách thửa

đơn xin tách thửaĐơn đề nghị tách thửa đất là một thành phần không thể thiếu của hồ sơ đơn xin tách thửa đất đai, Taichinhbank giới thiệu mẫu đơn này để quý khách có thể tải về sử dụng trong quá trình đăng ký hoặc thực hiện thủ tục tách thửa đất: g 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

Xem Thêm:

  1. Thủ tục tách sổ đỏ mới nhất 2019
  2. xin giấy phép xây dựng 2019
  3. Tư Vấn làm bản vẽ hoàn công nhà đất 2019

1. Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất (Mẫu số 11/ĐK) (Tải về)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 11/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:…….Quyển….

Ngày…… / …… / …….…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT
Kính gửi: …………………………………… …………………………………… ……………………….

……………………………… ………………………………….. …………………………………

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )

1. Người sử dụng đất:

1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): ………………………………. …………………………………

1.2 Địa chỉ. ………………………………….. ……………………………………. ………………………………………

2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:
2.1. Đề nghị tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số: ………..…..………….……;

b) Tờ bản đồ số: …….……………………;

c) Địa chỉ thửa đất: …………………………………… ……………………………. ………………………………….

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: …………………………………… ………………………………………..

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận : ……………………………. ; ngày cấp …../…../…….

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: … m2; Thửa thứ hai:… m2;

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:
Thửa đất số Tờ bản đồ số Địa chỉ thửa đất Số phát hành

Giấy chứng nhận

Số vào sổ cấp giấy

chứng nhận

3. Lý do tách, hợp thửa đất: …………………………………….. ………………………………………….

……………………………………………….. ………………………………………. ………………………………..

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

– Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có): ……………………

……………………………………. …………………………………………….. ………………………………………….

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

……………, ngày …… tháng …… năm…………

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
……………….. ………………………… ……………………… ……………………….. ……………………. …………………………. ……………… …………………………. ………………………. …………………………. ……………………….. …………………….. …………………….. …………………….. ………………………. ………………………. ………………….. ………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………. …………………………………………….. ………………………………………………. ……………………………………………….. …………………………………………….
Ngày……. tháng…… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm ……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

2. Mẫu đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất (Tải về)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi: ……………………………. ………………………………..

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )

1. Người sử dụng đất:

1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): …………………………… ………………………………

1.2 Địa chỉ. …………………………………… ………………………………….. ……………………………..

2. Xin tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Xin tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số: ………..…..………….……; b) Tờ bản đồ số: …….………………………………….;

c) Địa chỉ thửa đất: ……………………………………..……. ………..…………..……..…………….

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: ………………………………….. …………………………………….

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận : …………………………………………; ngày cấp …../…../……….

2.2. Xin hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:

3. Lý do tách, hợp thửa đất ……………………………………….. …………………………………………

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

– Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có);
………………………………………… ………………………………………. …………………………………….

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

……, ngày …. tháng … năm ……
Người viết đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu Đơn Đề nghị tách thửa đất mới nhất (Tải về)

Mẫu số 11/ĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤTKính gửi: …………………… …………………………
……………………… …………………… ……………………..
Mẫu số 11/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã viết)

1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): ………………………………………………………

1.2. Địa chỉ ………………………………………… ………………………………………………….

……………………………………………………… ……………………………………………………

2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:
2.1. Đề nghị tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số: …………………………………..; b) Tờ bản đồ số: ……………………………….;

c) Địa chỉ thửa đất: ……………………………………… ……………………………………………..

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: …………………………… …………………………………..

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: ……………………..; ngày cấp …/…/…….

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: … m2; Thửa thứ hai: … m2;

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:
Thửa đất số Tờ bản đồ số Địa chỉ thửa đất Số phát hành Giấy chứng nhận Số vào sổ cấp giấy chứng nhận
3. Lý do tách, hợp thửa đất: ………………………………… ……………………………………..
4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

– Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có): ………………..

…………… ………………………………… …………………………… ………………………………

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

…………., ngày …. tháng … năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………………… …………………………… …………………………

…………………………………………………… …………………………… …………………………

…………………………………………………… …………………………… …………………………

…………………………………………………… …………………………… …………………………

…………………………………………………… ……………………………… ………………………

…………………………………………………… ……………………………… ………………………

…………………………………………………… ……………………………… ………………………

…………………………………………………… ……………………………… ………………………

…………………………………………………… ……………………………… ………………………

…………………………………………………… ……………………………… ………………………

Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
Ngày …… tháng …… năm ……
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

4. Thủ tục, trình tự tách thửa đất, sang tên sổ đỏ ?

Thưa luật sư, bố tôi có một mảnh đất đã có sổ đỏ, giờ ông muốn chia cho tôi một nửa để xây nhà, và sang tên nửa đó cho tôi. Tôi lên xã thì họ bảo tôi phải làm hồ sơ, vậy xin quý luật sư tư vấn cho tôi về thủ tục chia tách đất ạ .

tư vấn:

Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

i) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có

Lệ phí tách sổ đỏ – phí tách sổ đỏ – lệ phí khi tách sổ đỏ:

Theo quy định về thuế/phí và lệ phí của Nhà nước. Cụ thể như sau:

  • Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng một phần thửa đất là 2% tính trên giá trị phần chuyển nhượng theo giá trị ghi trên hợp đồng chuyển nhượng nếu giá để trên hợp đồng cao hơn khung giá giá nhà nước hoặc 2% tính theo khung giá đất và giá xây dựng do nhà nước ban hành tại thời điểm thực hiện thủ tục tục chuyển nhượng.
  • Lệ phí thẩm định 0.15%;
  • 0.5% lệ phí trước bạ;
  • Lệ phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng.

Lưu ý: Những lệ phí nêu trên đều áp dụng khung giá nhà nước hoặc giá trị trên hợp đồng chuyển nhượng.

Khu vực Mức tối thiểu Mức tối đa
Các phường 30 m2 90 m2
Các xã giáp ranh các quận và thị trấn 60m2 120m2
Các xã vùng đồng bằng 80m2 180m2
Các xã vùng trung du 120m2 240m2
Các xã vùng miền núi 150m2 300m2

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hay là thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến các bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Post Comment