hợp đồng mua bán nhà đất
Nhà Đất

hợp đồng mua bán nhà đất

Hợp đồng mua bán nhà đấtTổng Hợp Tất cả những Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất Mới nhất được Tài Chính Bank thống kê và sưu tầm lại. Những mẫu đơn hay hợp đồng viết tay chỉ mang tính chất tham khảo khi đi công chứng, các bạn cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan đến nhà đất hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện lập hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất. Dưới đây là những mẫu hợp đồng phổ biến nhất hiện nay

Hợp đồng mua bán nhà đất là gì?

là loại giấy tờ dùng để ký kết khi mua bán nhà đất, loại giấy tờ này phải được cơ quan nhà nước kiểm tra và công chứng trước khi hai bên thỏa thuận mua bán, cho nên cần xem kỷ nội dung trong biên bản mẫu hợp đồng và những điều kiện ràng buột để thực thi cho đúng thỏa thuận hợp đồng.

Những Mẫu Hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất 2019

Tải về Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất < >

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Số: ……………./HĐCNQSDĐ,TSGLĐ)

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ….., Tại: ……………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):
Ông/bà: …………………………………….. Năm sinh: ………………………………………
CMND số: …………………………. Ngày cấp ………………. Nơi cấp ………………………
Hộ khẩu: ……………………………………….. …………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………….. ………………………………………
Điện thoại: ……………………………………….. …………………………………………


Ông/bà: ……………………………… Năm sinh: …………………………………………..
CMND số: …………………………… Ngày cấp Nơi cấp …………………………………….
Hộ khẩu: …………………………………….. ……………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………… ……………………………………………….
Điện thoại: …………………………………….. ……………………………………………….

Là chủ sở hữu bất động sản: ………………………………….. …………………………………

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):
Ông/bà: ……………………………… Năm sinh: …………………………………………… .
CMND số: ………………………….. Ngày cấp ………………….. Nơi cấp ……………………
Hộ khẩu: ………………………………… ………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………… ………………………………………………..
Điện thoại: …………………………………….. …………………………………………..


Ông/bà: …………………………………….. Năm sinh: …………………………………….
CMND số: …………………………………….. Ngày cấp ……………… Nơi cấp …………………….
Hộ khẩu: ……………………………………….. ………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………… …………………………………………..
Điện thoại: …………………………………….. ……………………………………………….
Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo cụ thể như sau:
– Thửa đất số: ……………………………………….. ……………………………………
– Tờ bản đồ số: ………………………………………. ……………………………………..
– Địa chỉ thửa đất: …………………………………… ……………………………………….
– Diện tích: ……………………………………… m2 (Bằng chữ: …………………………………  )
– Hình thức sử dụng: ………………………………………. ………………………………………
+ Sử dụng riêng: ………………………………………… ………………………………………… m2
+ Sử dụng chung: ……………………………………….. ………………………………………… m2
– Mục đích sử dụng: ………………………………………. ………………………………………..
– Thời hạn sử dụng: ……………………………………….. ……………………………………….
– Nguồn gốc sử dụng: …………………………………….. …………………………………………
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ………………………………………

2.2. Tài sản gắn liền với đất là: ……………………………….. …………………………………
………………………………… ……………………………………… ………………………………….
Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ……………………………… …………………………….
…………………………………. ………………………………………….. …………………………….

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
2.1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ………………… đồng.
(Bằng chữ: …………………………………. ………………………………………… đồng Việt Nam).
2.2. Phương thức thanh toán: ……………………………… ……………………………………….
2.3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ
3.1. Việc đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.
3.2. Lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.
ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
4.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ………………….. …………………
4.2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ………………… chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
6.1. Nghĩa vụ của bên A:
a) Chuyển giao đất, tài sản gắn liền với đất cho bên B đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;
b) Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B.

6.2. Quyền của bên A:
Bên A có quyền được nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trường hợp bên B chậm trả tiền thì bên A có quyền:
a) Gia hạn để bên B hoàn thành nghĩa vụ; nếu quá thời hạn này mà nghĩa vụ vẫn chưa được hoàn thành thì theo yêu cầu của bên A, bên B vẫn phải thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại;
b) Bên B phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1. Nghĩa vụ của bên B:
a) Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên A;
b) Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
c) Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;
d) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

7.2. Quyền của bên B:
a) Yêu cầu bên A giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;
b) Yêu cầu bên A giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;
c) Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng;
d) Được sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

9.1. Bên A cam đoan:
a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b) Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
– Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
– Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

9.2. Bên B cam đoan:
a) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
10.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.
10.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.
10.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm ………

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

BÊN A

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Hôm nay, ngày …….. tháng ………. năm ……….. , tại: ……………………………………
Tôi , Công chứng viên phòng Công chứng số …………. tỉnh (thành phố) ……………………

CÔNG CHỨNG:
– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ………………………………… và bên B là ……………………………………….. ; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
– ……………………………………… …………………………………………………
– Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:
+ Bên A …… bản chính;
+ Bên B ……. bản chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số ………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ < Download >

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Tại địa chỉ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

 Số Công chứng: . . . … . . . . . . . . . . . .        Quyển số: . . . . . . . . . . . . . . .  

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
Trụ sở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
     Tại địa chỉ: Số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
     Hôm nay, ngày . . . . . .   tháng . . . . . . .. năm . . . , tại trụ sở văn phòng công chứng. . . .
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:
Ông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sinh năm: . . . . . . . . . . . . ., CMND số: . . . . . . . . . . . . . do Công an . . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày . . . . . . . . . . . . . . . .. và vợ là bà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,sinh năm: . . . . . . . . . . . . , CMND số: . . . . . . do Công an . . . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày . . . . . . . . . . . . . . . .. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.
(Dưới đây trong hợp đồng gọi là Bên A)
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:
Ông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sinh năm: . . . . . . . . . . . . ., CMND số: . . . . . . . . . . . . . do Công an . . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày . . . . . . . . . . . . . . . .. và vợ là bà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,sinh năm: . . . . . . . . . . . . , CMND số: . . . . . . do Công an . . . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày . . . . . . . . . . . . . . . .. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.
(Dưới đây trong hợp đồng gọi là Bên B)
Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:
ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG
     1.1. Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Số . . . . . . . . . . . . ., thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên A theo “Giấy chứng nhận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” số: . . . . . . . . . . . . ., số vào sổ cấp GCNQSD đất/hồ sơ gốc số: . . . . . . . . . . do UBND . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cấp ngày . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
     1.2. Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B toàn bộ diện tích quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận nói trên với các đặc điểm sau:
     a/ Thửa đất được quyền sử dụng:
– Thửa đất số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Tờ bản đồ số:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
– Địa chỉ thửa đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Diện tích: . . . . . . . . . . . . . . . m2(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mét vuông)
– Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: . . . . . . . . . . . . . . . m2(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mét vuông)
+ Sử dụng chung: . . . . . . . . . . . . . . . m2(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mét vuông)
– Mục đích sử dụng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Thời hạn sử dụng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Nguồn gốc sử dụng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     b/ Tài sản gắn liền với đất:
     1.3.Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích quyền sử dụng đất mà Bên A đã thoả thuận chuyển nhượng cho Bên B như hiện trạng, đồng thời Bên B chấp nhận mọi yêu cầu chuyển dịch theo quy hoạch của Nhà nước (nếu có) sau này đối với diện tích quyền sử dụng đất đã  nhận chuyển nhượng.
ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
   2.1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói trên hai bên thoả thuận là . . . . . . . . . . . . . . . . đồng(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. đồng) trả bằng tiền Nhà nước Việt Nam hiện hành.
     2.2. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt.
    2.3. Việc trả và nhận số tiền nói trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
ĐIỀU 3: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
     3.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất đúng như hiện trạng nói trên cùng toàn bộ bản chính giấy tờ về quyền sử dụng đất cho Bên B. Việc giao nhận đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
     3.2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.
ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ
     4.1. Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do Bên . . . . . . chịu trách nhiệm nộp.
     4.2. Sau khi ký bản hợp đồng này, Bên . . . . . . có nghĩa vụ liên hệ với Cơ quan thuế để làm thủ tục nộp thuế theo quy định.
 ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.
ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
     6.1. Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
a/ Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b/ Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật;
c/ Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
– Quyền sử dụng đất nói trên thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp khiếu kiện;
– Quyền sử dụng đất không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
– Không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền của chủ sử dụng đất;
– Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Bên A xuất trình trước công chứng viên tại thời điểm ký hợp đồng này là bản thật và duy nhất.
d/ Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
e/ Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này;
f/Không có khiếu nại gì đối với Công chứng viên ký bản Hợp đồng này.
     6.2. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
a/ Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b/ Bên B đã tự xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất đã nêu trong Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;
c/ Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
d/ Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này;
e/ Không có khiếu nại gì đối với Công chứng viên ký bản Hợp đồng này.
     6.3. Bên A và Bên B cùng cam đoan:
Đặc điểm về quyền sử dụng đất chuyển nhượng nêu tại Hợp đồng này là đúng với hiện trạng thực tế, nếu có sự khác biệt với thực tế thì Bên A và Bên B phải hoàn toàn chịu rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật, không khiếu nại hay yêu cầu bồi thường gì đối với công chứng viên đã ký bản Hợp đồng này.
ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
     7.1. Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết và được công chứng. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền và chỉ được thực hiện khi Bên nhận chuyển nhượng chưa đăng ký sang tên quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này.
    7.2. Hai bên công nhận đã hiểu rõ những qui định của pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
    7.3. Hai Bên tự đọc lại/nghe Công chứng viên đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, cùng chấp thuận toàn bộ các điều khoản của Hợp đồng và không có điều gì vướng mắc. Hai Bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.
    BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                                                 BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
                      (Bên A)                                                                               (Bên B)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Hôm nay, ngày. . . . . . tháng . . . .. năm . . . ..(Ngày . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , năm . . . . . . . . . ), tại trụ sở Văn phòng Công chứng . . . . . . ., địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Tôi, . . . . . . . . . . . . . – Công chứng viên Văn phòng Công chứng viên. . . . . . . . . . . . . . . ký tên dưới đây:
     CÔNG CHỨNG:
     Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Số . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . được giao kết giữa:
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A):
Ông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . và vợ là bà . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., có số CMND và địa chỉ như trên.
   BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B):
Ông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  và vợ là bà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , có số CMND và địa chỉ như trên.
– Hai bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của hợp đồng;
– Tại thời điểm công chứng, hai bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân  sự phù hợp theo qui định của pháp luật;
– Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng đã xuất trình trước Công chứng viên Bản chính“Giấy chứng nhận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..” nói trên;
– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của Pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
– Hai bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
– Hợp đồng này có 07 Điều, . . . .. tờ, . . . .. trang (trong đó có 01 trang bìa và 01 trang lời chứng), được lập thành 05 bản chính:
+ 01 bản chính lưu tại Văn phòng Công chứng . . . . . . . . .
+ 01 bản chính lưu tại cơ quan đăng ký nhà đất;
+ 01 bản chính lưu tại cơ quan Thuế;
+ 02 bản chính cấp cho hai bên.

mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay < Tải về >

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm nay, ngày . . . . . . tháng . . . . . . . . . năm . . . . . . . . . . . .
Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………….
…………………………………………… …………………………………………… …………………………………………
Chúng tôi gồm:
I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):
Chồng: Ông ……………………………. Sinh năm …………………………………..
CMND số …………………………….. do …………………………… cấp ngày ………………………..
Đăng ký thường trú tại :…………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. ………………………………………….
Và vợ: Bà ……………………………… Sinh năm ………………………………………….
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ……………………………………..
Đăng ký tạm trú tại :…………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………….. ………………………….
II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):
Chồng: Ông …………………………………………. Sinh năm …………………………………………….
CMND số …………………………….. do …………………………… cấp ngày …………………………………….
Đăng ký thường trú tại :…………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . …… ……………………………………………
Và vợ: Bà ………………………………… Sinh năm …………………………………………..
CMND số…………………………….. do …………………………… cấp ngày …………………………………….
Đăng ký thường trú tại :…………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………….
Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực
hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều
khoản sau
ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG
1. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng là nhà số ……………………………….. …………………………………….
Nhà đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của ông …………………….(Sinh năm . . . . . .
có CMND số…………do ………. . . .cấp ngày………..). Vợ là Bà ……. (Sinh năm……có CMND số ……………..do….cấp ngày ……), như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.
2. Ngôi nhà số ……………………………… đã được cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ
DỤNG NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở số . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………., hồ sơ gốc số
………… do UBND quận (huyện) ………………………….. cấp ngày …………………………………………..
3. Tổng diện tích đất ở theo sổ là ………….m và diện tích mặt bằng xây dựng nhà bê
tông là……………m
4. Bằng hợp đồng này, Bên bán đồng ý bán đứt, Bên mua đồng ý mua đứt toàn bộ diện
tích đất ở và hiện trạng nhà ở như đã nói trên và phải tuân thủ theo các yêu cầu/quy
định hiện hành về chuyển nhượng Nhà Đất ở của Nhà nước và Pháp luật.
ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰCHIỆN
1.Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là: . . . . . . . . . . . . ….đ.
(Ghi bằng chữ: ……………………………) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.

2. Phương thức thanh toán:
Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán
Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau:
* Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ……………………… đ cho bên Bán.
* Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận.
3. Thời hạn thực hiện hợp đồng
* Thanh toán 1 đợt
* Ngay sau khi nhận tiền, bên A phải giao lại ngay hợp đồng mua bán công chứng (đủ số lượng
bản gốc của bên B) và bàn giao nhà đất ở cho bên B với sự chứng kiến củacác nhân chứng.

mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp

Hiện Nay có rất nhiều mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay, và bản soạn thảo bạn có thể dễ dàng xem và tải về tuỳ ý. dưới đây là mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp mới nhất 2019 bạn nên xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***——–

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP (ĐẤT 5%) CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Hà Nội, ngày …….. tháng ………. năm ……………

Xem chi tết hơn về Hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp – Quy định về mua bán, sang nhượng đất nông nghiệp TẠI ĐÂY

mẫu hợp đồng mua bán nhà đất công chứng

Hợp đồng mua bán nhà đất công chứng là giấy tờ được lập tại Văn phòng Công chứng của tư nhân hay nhà nước do Công chứng viên chứng nhận tính xác thực, hợp pháp bằng văn bản theo quy định của Pháp luật nhà nước.
Sau khi được Công chứng viên làm Hợp đồng mua bán hay chuyển nhượng nhà đất – bất động sản, bên mua & bên bán phải có trách nhiệm kiểm tra lại những thông tin sau:

Thông tin nhân thân của 2 bên được ghi trên Hợp đồng công chứng, gồm:

 1. số CMND/thẻ Căn cước công dân, hộ khẩu, đăng kí kết hôn, xác nhận độc thân(nếu chưa có gia đình).
 2. Các giấy tờ lien quan thông tin khi đổi CMND qua Căn cước công dân.

Thông tin trên giấy chứng nhận chủ quyền, gồm:

 1. Số thửa đất, số tờ bản đồ, thông tin của chủ sở hữu ghi trên giấy chứng nhận.
 2. Diện tích đất, diện tích nhà.

Hướng dẫn thủ tục ký kết hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất (QSDĐ), sở hữu nhà ở & tài sản gắn liền với đất:

– Giấy chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ) hay là Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng);
– Chứng minh thư & sổ hộ khẩu của của bên mua & bên bán (bản sao công chứng & bản chính để đối chiếu);
– Giấy đăng ký kết hôn của bên bán hay là giấy xác nhận độc thân hay là văn bản thỏa thuận tài sản riêng chung của vợ chồng;
Thực hiện việc chuyển nhượng này tại Phòng công chứng hay là UBND xã/ phường

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, sở hữu nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất:

Theo quy định Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường.

1. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ:

Hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm nộp tại UBND cấp xã nơi có đất hay là Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (01) bộ hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);
b) Bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng & đủ điều kiện đc sở hữu nhà ở & sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quyđịnh tại Điều 66, 67 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP;
c) Bản sao chứng thực giấy tờ về QSDĐ (nếu có);
d) Bản sao chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quyđịnh tại quyđịnh này (nếu có tài sản & có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu);
đ) Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quyđịnh tại điểm d khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng);
e) Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hay là nhận Giấy chứng nhận (nếu có);
f) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quyđịnh của pháp luật (nếu có);
g) Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu);
h) Đơn đề nghị đc ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ).

2. Nơi nộp hồ sơ:

Hồ sơ đc nộp tại UBND xã/ phường nơi có đất. UBND xã/phường nơi có đất xem xét nguồn gốc đất, nhà ở & công trình trên đất xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất, niêm yết công khai tại trụ sở UBND trong thời gian 15 ngày. Sau đó UBND xã/phường nơi có đất lập Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện (qua Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp huyện) đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

2 Comments

 1. Cho em hỏi là hợp đồng cho thuê nhà – đất thời hạn trên 1 năm, ký kết giữa 2 bên cho thuê – thuê có cần phải công chứng mới có hiệu lực pháp lý hay không ạ.
  Hợp đồng không công chứng có mang ra tòa án kiện được không ạ
  Em xin cảm ơn

  Reply

Post Comment