27 Tháng Sáu, 2022

Share kèo Coin hàng ngày

  1. Nên Tuân thủ các Taget đã đề ra, đặt Stoploss theo qui định là 5%
  2. Màu Xanh: đã đặt Taget
TRUNG HẠN 2 THÁNG CẶP COIN + TRẠNG THÁI GIÁ VÀO LỆNH
(Entry)
TAGET 1
(T1)
TAGET 2
(T2)
TAGET 3
(T3)
TAGET 4
(T4)
TAGET
(VIP)
26/08/2021 EPS/USDT RUNING 0,67 – 0,70$ 0,782$ (12%) 1,036$ (45%) 1,81$ (158%) 3,10$ (311%)

.

NGÀY VÀO LỆNH CẶP COIN + TRẠNG THÁI GIÁ VÀO LỆNH
(Entry)
TAGET 1
(T1)
TAGET 2
(T2)
TAGET 3
(T3)
TAGET 4
(T4)
TAGET
(VIP)
04/09/2021 HIVE/BTC 1683 – 2050 2300 (18.63%) 2500 (29.15%) 2700 (40.19%)
04/09/2021 ALICE/BTC 3113 – 3900 4260 (12.45%) 4669 (23.63%) 5058 (55.28%)

.

NGÀY VÀO LỆNH CẶP COIN + TRẠNG THÁI GIÁ VÀO LỆNH
(Entry)
TAGET 1
(T1)
TAGET 2
(T2)
TAGET 3
(T3)
TAGET 4
(T4)
TAGET
(VIP)
02/09/2021 STRAX/BTC 4320 – 5050 5340 (7.03%) 5800 (16.15%) 6300 (26.19%)
02/09/2021 STX/BTC 2487 – 3110 3420 (10.13%) 3720 (19.23%) 4040 (30.08%)
02/09/2021

.

NGÀY VÀO LỆNH CẶP COIN + TRẠNG THÁI GIÁ VÀO LỆNH
(Entry)
TAGET 1
(T1)
TAGET 2
(T2)
TAGET 3
(T3)
TAGET 4
(T4)
TAGET
(VIP)
01/09/2021 DIA/BTC 3448 – 4310 4741 (10.3%) 5172 (20.5%) 5603 (30,67%)
01/09/2021 CND/BTC 35 – 45 53 (18.54%) 58 (29.66%) 62 (37.09%)
01/09/2021 KNC/BTC 3392 – 4240 4664 (11.66%) 5088 (21.54%) 5512 (31.90%)

.

NGÀY VÀO LỆNH CẶP COIN + TRẠNG THÁI GIÁ VÀO LỆNH
(Entry)
TAGET 1
(T1)
TAGET 2
(T2)
TAGET 3
(T3)
TAGET 4
(T4)
TAGET
(VIP)
25/08/2021 BAT/BTC 1617 – 1653 1762 (8,9%) 1922 (18.8%) 2162 (33,64%) 5478 (288%)
25/08/2021 POLY/BTC 680 – 693 749 (10%) 910 (33,96%) 1972 (172%) 6924 (919%)
25/08/2021 ICP/BTC 1225 – 1238 1371 (12%) 1468 (20%) 1715 (40%) 2204 (80%) 3220 (162%)

.

Leave a Comment