đơn xin nghỉ phép
Thu Nhâp

đơn xin nghỉ phép

Đơn xin nghỉ phépNghỉ phép là nhu cầu cấp thiết của nhiều người trong nhiều dịp lễ hay công việc khác nhau như: hiếu, đám cưới, đi du lịch hoặc 1 số vấn đề đột xuất nào đó. Có rất nhiều lý do khiến bạn buộc phải nghỉ việc tạm thời 1 hoặc 2 ngày; vì vậy, đơn xin nghỉ phép là mẫu đơn thường xuyên được sử dụng trong các công ty khi cá nhân nào đó có việc riêng và cần giải quyết gấp.

07 Mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất

Nếu Quý khách đang tìm mẫu đơn xin nghỉ phép năm 2019 này? Mẫu đơn xin nghỉ phép dành của cán bộ công chức nhà nước hay Ngân Hàng? Mẫu đơn xin nghỉ phép công ty? Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch nước ngoài? … Sau đây, Tài Chính Bank xin gửi đến các bạn tất cả các mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất để cho quý khách có thể tham khảo hoặc download về sử dụng nhé.

Mẫu đơn xin nghỉ phép sô 01 (Download)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:
– Ban Giám Đốc Công Ty
– Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
– Trưởng ( phòng bạn đang làm việc)………………………..
Tên tôi là: …………………………………………………………………
Chức vụ hiện tại: …………………………………………………………………
Hiện công tác tại:…………………………………………………………
Kính đề Ban giám đốc công ty/ Ban giám đốc cơ quan, Trưởng Phòng hành chính – Nhân sự  và Trưởng bộ phận.……. cho tôi nghỉ …………..
Thời gian nghỉ: ……. ngày (Từ ngày ………..đến ngày ………..)
Nơi nghỉ: …………………….………………………………………….
Điện thoại liên hệ khi cần: …..………………………………………….

Rất mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận

Xin trân trọng cảm ơn!

.………., ngày   tháng    năm

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem Thêm: Tra cứu mã số thuế – Hướng dẫn cách tra cứu MST cá nhân tncn online

Mẫu đơn xin nghỉ phép sô 02 (Download)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:
– Ban Giám Đốc Công Ty …………………… ……………………
– Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự
– Trưởng bộ phận ……………………… ………………………….
Tôi tên là: ………………………… …………………………………   Nam/ Nữ: …………
Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ……………………………………………    Tại: ……………….
Chức vụ: ………………………………………… …………………………………………
Đơn vị công tác: …………………………………… ………………………………………
Điện thoại liên lạc: …………………………………… ……………………………………
Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc và phòng Hành Chính – Nhân Sự cho tôi được:
Nghỉ phép đi du lịch: ……………………………………… ……………………………….
Tại: ……………………………………… ………………………………………….
Từ ngày: ……………………………..…   Đến ngày: ………………………………

Tôi xin cam kết trở về đúng thời hạn xin nghỉ phép, nếu không, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong Ban Lãnh Đạo Công Ty và phòng Hành Chính – Nhân Sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!
….., ngày….tháng….năm

Ban Giám Đốc         Phòng HC – NS        Trưởng bộ phận                   Người làm đơn

(Duyệt)                      (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)                           (Ký, họ tên)

Xem Thêm: Những loại đơn xin việc phổ biến hiện nay

Mẫu đơn xin nghỉ phép sô 03 (Download)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi:
– Ban Giám Đốc Công Ty ………………… ………………………
– Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự
– Trưởng bộ phận ……………………… ………………………….
Tôi tên là: ………………… ………………… ………………………   Nam/ Nữ: …………
Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ……………… ……………………………    Tại: ……………….
Chức vụ hiện tại: ………………………… ………………………… ………………………………
Đơn vị công tác: ………………………… ……………………… …………………………
Điện thoại liên lạc: …………………… ……………………… ……………………………
Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc, Trưởng phòng HC – NS, Trưởng bộ phận ……………… ………………… cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ  ngày……………đến ngày ………….….
Lý do nghỉ phép:…………………………… …………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………… …………………………… ………………………
Tôi xin tự nguyện ………… (*) ………… trong thời gian nghỉ không hưởng lương.
Tôi xin cam kết trở lại công tác sau khi hết thời gian xin nghỉ phép, nếu không tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan.

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
……, ngày…..tháng…..năm

Giám Đốc            Phòng HC – NS              Trưởng bộ phận                      Người làm đơn

(Ký, họ tên)           (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)                               (Ký, họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ phép sô 04 (Download)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:
– Ban Giám Đốc Công Ty
– Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
– Trưởng bộ phận …………… …………..

Tôi tên là: ……………………… …………………… …………………………… ………………………… ………..
Chức danh: …………………… ……………………… ……………………………… …………………………….
Đơn vị: …………………………… ……………………………… ……………………… …………………………….
Tôi làm đơn này kính đề nghị Phòng Tồ chức – Nhân Sự, Phòng: ……………………… cho tôi được nghỉ phép từ ngày ………………… đến ngày: ……………………………
Lý do: ………………………… …………………………………… ………………………………
Nghỉ theo diện:  Việc riêng       Phép năm           Nghỉ ốm             Nghỉ chế độ
Chế độ phép năm: ……………………… Tính đến ngày xin nghỉ còn …………… ngày phép
Người thay thế công việc: …………………… ……………………………………… ………………………………
Địa chỉ nghỉ phép: ………………………… ………………………………… ………………………………
Số điện thoại liên hệ: …………………… ………………………………… ……………………………………
Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.
Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Trưởng phòng HC-NS                         Đơn vị    (Ký, ghi rõ họ tên)                            (Ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày…..tháng…..năm

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ phép sô 05 (Download)

TÊN CƠ QUAN
……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:………………………………………………………..

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày…………………………………….
Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:………………………………….
Số CMTND:…………………………….Ngày cấp………………………. Nơi cấp………………………
Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho ………………………. hiện đang công tác tại……………………………………………………………………………………………

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.
Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

……….., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn

……………………………

Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng anh sô 06 (Download)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
*****

APPLICATION FOR LEAVE OF ABSENCE

                      To: – Director Board of …
                             – Division of Administration and Human Resource

My full name is:
Title:
Work location:
Company’s address:

I write this application to get the leave of absence approval by the Director Board and Division of Administration and Human Resource:
From …/…/… to …/…/…
Reason:

I will arrange my work and duties with my colleagues and undertake to return to work in due time.

Sincere thanks!

 Director Board

(Signed, full name and sealed)

 

…, date … month … year …
Applicant

 (Signed, full name)

Mẫu đơn xin nghỉ phép Song Ngữ Mẫu 07 (Download)

[TÊN CÔNG TY]
[COMPANY NAME]

Số ………………….
No. ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
—–
……………… , ngày … tháng … năm
[place] , [date, month, year]

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

LEAVE OF ABSENCE FORM

Kính gửi/Kindly Attention:

–  Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty ……………………………. ………………………………. …………………………… ……………………….  ;
Director/Genaral Director of …………………………. ……………………………… ………………………. ………………………..  Company;

–  Trưởng phòng nhân sự;
Head of Human Resource Department;

Tôi tên là: ……………………………… ……………..…………………… Mã số nhân viên: ……………………………. …………………………………
My name is: ……………………………… …………………………………. Employee code: ………………………… …………………………………

Giới tính: …………………… ……………………. Năm sinh: ………………………….. …………………………………….. …………………………………….
Gender: ……………………. …………………… Date of birth: ………………………… …………………………………. ………………………………………..

CMND/Hộ chiếu số: ………………………..…… Ngày cấp: ………………………..…… Nơi cấp: …………………………….. ………………………………….
ID number/Passport: …………………….……… Date of issue: …………………….…… Place of issue: …………………. …………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………….. ……………………………………. ……………………………… ………………………… ………………………..
Permanent residential address: ………………………………. …………………………………. …………………………….. …………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ………………………………… ……………………………………… ………………………………. ……………………………. ……………………..
Temporary residential address: …………………………… ……………………………….. ………………………………… …………………………………….

Số điện thoại: …………………………………
Tel: …………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………… …………………….……… Chức vụ: ……………………………..
Department: ………………………… …………………………….…… Position: ………………………….

Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban lãnh đạo công ty cho tôi được nghỉ phép trong thời hạn … ngày/tháng, từ ngày … tháng … năm 20 … đến ngày … tháng … năm 20 …
I would like to request a leave of absence during the period of … day/month (s), from [date, month, year] to [date, month, year]

Lý do nghỉ: ……………………………….. …………………………………. ………………………………… ……………………………. ………………………………..
…………………………………. ……………………………………… ………………………………………… ……………………………. …………………………………….
………………………………….. ……………………………………… ………………………………………… …………………………….. …………………………………..

Reason (s): ……………………………… ………………………………… ……………………………………. ……………………………… ……………………………..
……………………………… …………………………………………. ………………………………….. ………………………………….. …………………………………….
……………………………….. …………………………………………….. ………………………………… ………………………………….. …………………………………

Chế độ nghỉ/Be treated as:
–  Ốm đau/Illness                                          ☐
–  Thai sản/Maternity leave                             ☐
–  Kết hôn/To get married, to wed                   ☐
–  Đám tang/Funeral procession                      ☐
–  Việc riêng khác/Others                               ☐

Tôi đã bàn giao lại công việc trong thời gian nghỉ phép cho Ông/Bà ………………… ……..…………. thuộc Phòng/Ban ………………… Ông/Bà …………..……. sẽ thay thế tôi thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
I’ve handed over work to Mr. /Ms.  …………………….. ………………….. He/She’ll support me in the implementation of my works during my leave.

Tôi xin hứa sẽ trở lại công ty làm việc sau thời gian nghỉ phép nêu trên. Trong trường hợp nghỉ vượt quá thời gian đã cam kết mà không có lý do chính đáng, tôi sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định của công ty và theo pháp luật.
After time of absence, I commit to come back the company to work otherwise I will be subject to disciplinary measures in accordance with the internal regulations of the company and the Laws.

Trân trọng/Sincerely.

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

DIRECTOR/GENARAL DIRECTOR

(Ký duyệt/Approval)

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ

OPINION OF THE HEAD OF DEPARTMENT

(Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên/

Opinion, signature and  full name)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

THE PETTITIONER

(Ký, ghi rõ họ tên/

Signature,  full name)

Quy trình xin nghỉ phép

Bước 1: Làm đơn xin nghỉ phép

Người lao động muốn xin nghỉ phép điền vào phiếu, mẫu đơn xin nghỉ phép  (mẫu đơn này bạn có thể lấy ở phòng hành chính nhân sự, hoặc bạn có thể download ở trên mạng chỉnh sửa nội dung sao cho phù hợp với tình huống của mình).

Bạn là người làm cho 1 công ty lâu năm mà không có hợp đồng , bạn sẽ bị thiệt thòi như thế nào . Hãy xem bài viết và trách nhiệm của công ty về Hợp đông lao động Hợp đồng lao động đôi với nhân viên TẠI ĐÂY

Bước 2: Chuyển đơn xin nghỉ phép cho quản lý duyệt

  • Người xin nghỉ phép phải chuyển giấy xin nghỉ phép cho người Quản lý trực tiếp duyệt
  • Thẩm quyền duyệt nghỉ phép:
  • Dưới 01 ngày: Trưởng/Phó phòng
  • Từ 01 – 05 ngày: Trưởng phòng
  • Từ 05 ngày trở lên: Tổng giám đốc
  • Người xét duyệt xem xét lại lịch làm việc, thời gian bắt đầu nghỉ của người lao động và khối lượng công việc, căn cứ vào quy định của công ty để xét duyệt.

Bước 3: Chuyển giấy xin nghỉ phép cho bộ phận nhân sự

  • Người xin phép phải chuyển giấy xin phép cho bộ phận nhân sự
  • Nếu đơn xin phép đã được duyệt nhưng không chuyển cho bộ phận nhân sự sẽ tính là nghỉ không lý do.
  • Trường hợp đặc biệt, đột xuất có thể được nghỉ trước, sau đó bổ sung giấy xin phép cho bộ phân nhân sự nhưng phải báo cho quản lý biết là mình đi làm kt3.
  • Lúc này, bộ phận nhân sự sẽ cập nhật vào sổ và bắt đầu tính quá trình nghỉ phép.

Hi vọng với những mẫu đơn xin nghỉ phép mà bài viết cung cấp, các bạn có thể dễ dàng viết được đơn xin nghỉ phép phù hợp cho mình. Chúc các bạn thành công!

Sưu Tâm: https://thegioiluat.vn/ & https://timviec365.vn/

Post Comment